Vedtekter

VEDTEKTER FOR SFK X-CPERT
 
Stiftet 20 Mars 1983 (opptak i NJFF)
Opprettet 1. januar 1982
 
§ 1. Navn
Klubbens navn er Specimenfiskeklubben X-CPERT.
 
§ 2. Formål
Klubbens formål er: 
 • å satse på specimenfiske
 • å knytte fiskere sammen i felles arbeid for å øke interessen og mulighetene for og kunnskapene om moderne meitefiske
 • å arbeide for riktigere bruk av sportsfiskeredskap
 • å samarbeide med foreninger med samme formål
§ 3. Medlemskap
Enhver person som er interessert i sportsfiske og som etter et års prøvetid blir godkjent av styret, kan bli medlem av klubben. Medlemmene plikter å ta imot valg til verv som blir bestemt av klubben, men kan nekte å ta imot verv for så lang tid som de har fungert. Medlemmer som ved sin atferd skader klubben, kan ekskluderes av styret. Hvis et medlem det siste året ikke har deltatt på noen av klubbens arrangementer kan styret oppheve medlemskapet. Dersom et medlem ikke har betalt kontingent innen 1. april (ref § 4), kan styre stryke vedkommende som medlem. Vedkommende medlem har rett til å fremlegge sin sak for årsmøtet som tar avgjørelse i saken med 2/3 flertall. 
 
§ 4. Kontingenten 
Kontingenten til klubben blir fastsatt av årsmøte. 
 
Medlemmene i klubben deles inn i følgende klasser:
 
- Seniormedlem 
- Juniormedlem (ut fylte 19 år) 
 
Kontingenten er den samme for junior og senior 
Siste frist for betaling av kontingent er 1. april.
 
 
 
§ 5. Klubbens ledende organ 
Klubbens ledende organ er:
 
 1. Ordinært årsmøte 
 2. Ekstraordinært årsmøte 
 3. Styret 
§ 6. Styret 
Klubben har et styre på 5 medlemmer som velges av årsmøtet. I tillegg velges to varamedlemmer. Leder og nestleder velges for to år om gangen, men slik at leder velges det ene året og nestleder det andre. Sekretær, kasserer, konkurranseleder og varamedlemmer velges hvert år. 
 
Styrets medlemmer er: 
Leder
Nestleder
Sekretær
Kasserer
Konkurranseleder
Styremøte blir holdt når lederen fastsetter det eller når det kreves av minst 2 styremedlemmer. Styret er vedtaksført kun når det er fulltallig. Vedtak blir gjort ved simpelt flertall. Ved like stemmetall skal leder avgi dobbeltstemme. 
 
§ 7. Styrets plikter 
Styret skal:  
 1. Verne om klubbens interesser og håndheve vedtektene. 
 2. Behandle innrapportert ulovlig fiske. 
 3. Velge andre utvalg etter behov. 
§ 8. Styremedlemmenes oppgaver: 
Styremedlemmenes oppgaver er:  
 • Leder 
 • Innkalle til klubbmøter 
 • Forvalte klubbens materiell 
 • Være ordstyrer på klubbmøter 
 • Ha ansvar for klubbarkivet
   
 • Nestleder 
 • Fungere for leder i dennes fravær 
   
 • Sekretær 
 • Føre referat fra alle møter, som sendes leder innen 14 dager. 
  (Referatet undertegnes av leder, nestleder og sekretær.)  
   
 • Kasserer 
 • Føre regnskap 
 • Selge rekvisita 
 • Fremlegge regnskap og budsjett for årsmøtet 
   
 • Konkurranseleder
 • Organisere klubbkonkurranser og levere referat til leder innen 14 dager.
 • Ha ansvaret for gjennomføringen av specimenkonkurransen 
Styremedlemmer som ikke overholder sine oppgaver kan på ordinært eller ekstraordinært årsmøte med 2/3 flertall fratas sine verv 
 
§ 9. Regnskap 
Klubbens regnskapsår er kalenderåret. 
 
§ 10. Ordinært årsmøte 
Ordinært årsmøte skal holdes hvert år innen 15. Februar. Årsmøte skal innkalles av styre med 10 dagers varsel. Dagsorden for møte skal følge innkallingen. Aker til årsmøtet må formidles til styret senest 1. Februar. Forslag til vedtektsendringer kan bare behandles av ordinært årsmøte. 
 
På årsmøtet skal følgende behandles: 
 1. Godkjenning av dagsorden. 
 2. Godkjenning av innkalling. 
 3. Regnskap fra siste kalenderår 
 4. Valg av medlemmer og varamedlemmer til styret. 
 5. Andre saker som står oppført på dagsordenen.  
Årsmøtet kan ikke ta avgjørelser i andre saker enn de som er oppført på dagsordenen. 
 
Årsmøtet skal ha tilsyn med at tidligere avgjørelser er utført i samsvar med forutsetningene. Saker på årsmøtet blir avgjort ved simpelt flertall.
 
Ved stemmelikhet har leder dobbeltstemme. 
 
 
§ 11. Ekstraordinært årsmøte 
Ekstraordinært årsmøte blir innkalt når styret finner det ønskelig eller dersom det kreves av 1/3 av medlemmene. Det blir innkalt med samme varsel og på samme måte som ordinært årsmøte. 
 
Møtet kan ikke ta avgjørelser i andre saker enn de som er oppført i innkallingen
 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar